17:24 EDT Thứ năm, 02/07/2015

Menu

Hướng nghiệpLiên kếtPhòng GD& ĐT Quận Tân Phú
 

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Chuyên môn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên năm học 2012-2013

Thứ năm - 28/03/2013 10:45
SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TPT TÂY THẠNH
Số: _______/KH-TT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2013
      
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ, giáo viên
Năm học 2012-2013
 
 
- Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;
- Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ kế hoạch số 3224/KH-GDĐT-TC, ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013, 
- Trường THPT Tây Thạnh xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
 
I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
 
II. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường THPT Tây Thạnh.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
1. Kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục-Đào tạo 2012-2015; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
       - Chuẩn kiến thức, kĩ năng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (đối với GDTrH), Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương ngoài các lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các trường trung học phổ thông căn cứ vào Thông tư số: 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông và tình hình thực tế của đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên sao cho phù hợp với đối tượng và đạt chất lượng và hiệu quả.
 
2. Kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3) 60 tiết/năm học/giáo viên.
            Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng.
2.1. Giáo dục các kỹ năng trong trường học.
2.2. Đổi mới phương pháp dạy học của các bộ môn.
2.3. Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.
2.4. Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.
2.5. Bồi dưỡng quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và nguồn.
2.6. Bồi dưỡng quản lý tài chính cho Chủ tài khoản và Kế toán .
2.7. Bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng.
2.8. Bồi dưỡng chương trình Giáo dục Pháp luật.
 
IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
 
V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên:
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
 
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX:
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
 
2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
 
2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
 
(nội dung bồi dưỡng 1 + nội dung bồi dưỡng 2 + nội dung bồi dưỡng 3)   ĐTB BDTX =
                                                                3
 
* Ghi chú:
 • Điểm của nội dung 3 là trung bình điểm các mô đun trong nội dung 3 được ghi trong kế hoạch BDTX).
 • Điểm trung bình BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
 
3. Xếp loại kết quả BDTX
3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung theo kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại trung bình: nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại khá: nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại giỏi: nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
 
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
4.2. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.
 
VI. Tổ chức thực hiện:
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
2. Trách nhiệm của giáo viên
- Tổ Chuyên môn:
 • Thực hiện công tác tổ chức, quản lý các lớp BDTX tập trung theo quy định Sở GD&ĐT.
 • Triển khai và theo dõi các lớp bồi dưỡng theo nội dung của công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng.
- Tổ Văn phòng:
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất, các yêu cầu phục vụ cho các lớp học bồi dưỡng.
 • Triển khai và theo dõi các lớp bồi dưỡng theo nội dung của Văn phòng.
 • Thống kê, tổng hợp danh sách giáo viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX.
 • Báo cáo tổng kết và đề nghị Sở GD&ĐT khen thưởng kịp thời cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện tốt công tác BDTX ngay khi kết thúc năm bồi dưỡng.
- Bộ phận Kế hoạch tài chính:
 • Dự trù kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX trình Hiệu trưởng kịp thời phục vụ các lớp BDTX tập trung theo quy định của Sở GD&ĐT.
 • Triển khai và theo dõi các lớp bồi dưỡng theo nội dung của Phòng KHTC.
- Cán bộ quản lý - Giáo viên:
 • - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
 • - Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
                    
Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của Trường THPT Tây Thạnh yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
-  Các tổ CM, VP;
-  Sở GD&ĐT;
-  Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký)
 
Lê Văn Anh
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn